Datum zveřejnění:

25.4.2015

Abstrakt:

Článek je založen na výsledcích etnografi ckého terénního výzkumu, který autorka prováděla během posledních 20 let v mnohojazyčných a mnohonáboženských obcích na bělorusko-litevském pomezí v horodenském vojvodství v Bělorusku. Dotázaní obyvatelé místních kolchozních vesnic neznají kabinetní pojem „pomezí“. Svou pluralistickou, společenskou a kulturní realitu popisují pomocí metafory (pojmového archetypu) smíšený svět. Tato emická (subjektivní) kategorie popisu sociálního světa je v článku podrobena antropologické analýze a interpretaci. Autorka se zamýšlí nad emickou konceptualizací rozdílů mezi „etnickými“ skupinami. Charakterizuje takové pojetí smíšeného světa, jakým je svérázná mentální mapa různých druhů víry a různých národností spolu s příslušnými jazyky, místní pojem smíšené řeči a jev „nového smíšení“. Tyto moderní změny se projevují odchodem od dávných zákonů endogamie a v rámci kolektivní identifi kace přechodem od náboženských kategorií ke kategoriím národněstátním. Smíšený svět obyvatel zkoumaného pomezí je předestřen jako inkluzivní a mnohopólový kulturní kosmos.

Klíčová slova

borderlands; Belarus; Lithuania; emic/ethic; multilingualism; nationality

Text článku